اخبار کانون | ۳۱ خرداد، ۱۳۹۶

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات به استناد ماده77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، بر عهده کانون ها گذاشته شده است، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون وکلای دادگستری گلستان وضع می شود و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

نظامات کانون وکلای دادگستری گلستان تدوین شد

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات به استناد ماده77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، بر عهده کانون ها گذاشته شده است، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون وکلای دادگستری گلستان وضع می شود و تخلف از آن به استناد ماده مذکور آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مستوجب تعقیب انتظامی است.

کلیه مصوبات هیات مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو ماده 77  آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد که از طرف رئیس کانون راساً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی کانون تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادسرا برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود.

1-اعضاء هیات مدیره کانون و نیز اعضای کمیسیون ها ودیگر ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند.
2-درج عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است. وکلا موظف اند در سربرگ و تابلوی خود فقط از عنوان ” وکیل دادگستری” با قید پایه وکالت استفاده کنند و از اضافه کردن عناوینی مانند عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه، دکتر (در صورتی که مدرک دکتری خود را به کانون ارائه نکرده باشند)، قاضی سابق، قاضی بازنشسته، دارای سابقه قضایی، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، ثبتی و عمرانی و شهرداری و غیره ،دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل ارشد، خودداری نمایند.
تبصره- استفاده از عنوان دکتری غیرمرتبط با رشته حقوق و امر وکالت در تابلو یا سربرگ وکارت ویزیت، در هر صورت ممنوع است.
3-استفاده از عنوان ” مشاور حقوقی” در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از 10 سال است، ممنوع می باشد.
4-وکلا نمی توانند بعنوان نماینده حقوقی دوایر یا اداره های دولتی در دادگاه حاضر شوند.
5-کارآموزان وکالت حق ارائه مشاوره به طور کلی و نیز اجازه انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت با ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت را ندارند.
6-تبلیغات وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و… و نیز پخش کارت و تراکت بازاریابی، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت، ممنوع است و چنانچه خلاف شان وکالت تشخیص داده نشود، تخلف از نظامات کانون می باشد.
7-وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی ملزم به استفاده از پوشش مناسب ورسمی می باشند.
8-کارآموزان وکالت حق تأسیس دفترمستقل ندارند و فقط می توانند فعالیتهای وکالتی را در دفتر وکیل سرپرست خود انجام دهند.
9-وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموز، برابر مقررات ملزم به پذیرش کارآموز وکالت می باشند.
10-وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکل کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند.
11-استفاده از فرم وکالتنامه ای که سابقاً با اشخاص تنظیم یا به امضا آنان رسیده است از طریق مخدوش یا لاک گرفتن، برای موکلین دیگر ممنوع می باشد.
12-استفاده از برگهای دوم و سوم وکالتنامه به جای نسخه اصلی ممنوع است.
13-تحویل اوراق وکالتنامه فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است . واگذاری وکالتنامه به غیروکیل و موسسات حقوقی غیرمجاز ممنوع است و وکلا و کارآموزان افراد مسئوول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی خود می باشند.
14-موافقت و امضا وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضای موکل، توسط وکیل سرپرست ممنوع است. وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید.
15-تشکیل موسسه، حقوقی، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است. استفاده از عنوان موسسه حقوقی، بدون رعایت این ماده ممنوع است.
تبصره- هر گونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت این ماده ثبت شده باشد، ممنوع است.
16-وکلا و کارآموزان موظف به تمدید پروانه می باشند. چنانچه وکیل یا کارآموز بدون عذر موجه نسبت به تمدید پروانه تا پایان آبان ماه هر سال اقدام ننماید، مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
17-کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف یکماه پس از ادای سوگند نسبت به دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند.
18-داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا، و یا از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.
19-وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات خود به کانون هستند و مکلف اند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر خود و نیز نشانی الکترونیکی خود را کتباً به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر یا ایمیل باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند. اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب می شود.
20-وکلا مکلف اند لوایح و مکاتبات خود را در اوراق سربرگ که در آن نام و نشانی دقیق و شماره تلفن دفتر وکالت و شماره پروانه قید شده تنظیم و حتی الامکان به صورت تایپ شده به محاکم و کانون تسلیم نمایند.
21-وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه ها، احضاریه ها و یا تماسهای تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف ارکان مختلف کانون پاسخ داده و اقدام مقتضی را انجام دهند.
22-وکلا و و کار آموزان مکلف به ابطال تمبر و پرداخت سایر هزینه های قانونی در استان محل اشتغال خود هستند، مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری ایجاب نماید.
23-وکلا و کارآموزان باید در مقابل اصول اسنادی که از موکل دریافت می کنند، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند.
24-بر اساس ماده 43 قانون وکالت 1315 نگهداری پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده در محل مناسب اجباری است.
25-این نظامات برای کلیه وکلای کانون گلستان و نیز وکلایی که به صورت موقت در استان گلستان اشتغال به وکالت دارند و کلیه کارآموزان وکالت عضو ومهمان لازم الرعایه است.
26-این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شود نیز لازم الرعایه است.
27-علاوه بر این نظامنامه، مقررات مندرج در شرح وظایف کارآموزی مصوب هیئت مدیره کانون گلستان به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان استان گلستان اعم از عضو و مهمان و وکلای سرپرست آنان نیزلازم الرعایه است.
28- وکلا در صورتیکه عذر موجهی نداشته باشند مکلف به حضور در جلسه رسیدگی مراجع قضائی می باشند حتی اگر عدم حضورایشان موجب تاخیر در جلسه دادگاه نگردد.
29-این نظامنامه در 28 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1396/3/25 به تصویب هیئت مدیره کانون گلستان رسید و 15 روز پس از درج در سایت کانون لازم الاجراست.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.